Volume IV, Número 2, Maio/Agosto 2018 | ISSN 2446-8908